Polyester lamineerpakket

Polyester lamineerpakket
Polyester lamineerpakket
  • Voordelig compleet pakket
  • Staffelkorting bij grotere afname
  • 1, 5 of 20 vierkante meter

Met het polyester lamineerpakket heb je alles direct in huis om een grote polyester reparatie uit te voeren. Het pakket is zeer compleet en geschikt voor diverse toepassingen. Met dit lamineerpakket kun je, na voorbewerking van de ondergrond met de juiste primer (bijvoorbeeld Polyester primer), een oppervlakte van 1,5 of 20 vierkante meter bekleden met glasmat. In combinatie met het hulpmaterialenpakket en veiligheidspakket heb je alle producten in huis om effectief, veilig en professioneel te werk te gaan! 

De polyester lamineerpakketten kun je gebruiken voor het bekleden van bakken, vijvers, filters, carnavalswagens en voor het produceren van polyester onderdelen in mallen. Daarnaast is het lamineerpakket ook geschikt voor reparatie van boten, caravans, paardentrailers en dergelijke polyester producten. De mogelijkheden zijn eindeloos! 

Tip: heb je een kleine reparatie? Probeer dan onze polyester reparatieset!

Inhoud lamineerpakket

Het lamineerpakket bestaat uit de volgende producten:

Oppervlakte: 1 m2 5 m2 20 m2
Glasvezelmat 450 gr/m2 1 m2 5 m2 20 m2
Polyester lamineerhars 1 kg 5 kg 20 kg
Polyester verharder (MEKP) 20 gr 100 gr 400 gr
Dispenser voor MEKP - 1 1

Kies een geschikt hulpmaterialenpakket:

Afmeting: 1 m2 5 m2 20 m2
Hulpmaterialenpakket X-Small Small Medium
Tip: draag voor je veiligheid tijdens het werken met polyester altijd latex handschoenen en een dampmasker. Bestel alle benodigde beschermingsmaterialen in een polyester beschermingspakket.

Om veilig te werken met kunststoffen hebben we een aantal adviezen. Bij Polyestershoppen vind je niet alleen de kunststoffen zelf maar ook alle beschermingsmiddelen die je nodig hebt kun je bij ons aanschaffen. Heb je twijfels of vragen neem dan contact op met onze klantenservice. Wij kunnen je advies geven hoe je veilig werkt met kunststoffen.

RESION Polyester lamineerhars | 1 kg

Veiligheidsmiddelen

Nitrile handschoenen
Veiligheidsbril
Dampmasker indien in ongeventileerde ruimte
Overall

Gevaar

Code Beschrijving
H226 Ontvlambare vloeistof en damp.
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H332 Schadelijk bij inademing.
H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
H361 Kan mogelijks de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden.
H372 Veroorzaakt schade aan organen bij langdurige of herhaalde blootstelling.
H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P260 Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
P270 Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.
P314 Bij onwel voelen een arts raadplegen.
P308+P313 NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.
P405 Achter slot bewaren.
P501B Inhoud/verpakking afvoeren naar overeenkomstig de afvoeren naar overeenkomstig de plaatselijke/regionale/ nationale/internationale voorschriften
Ontvlambaar
Schadelijk
Schadelijk voor de gezondheid

Polyesterverharder | MEKP | 20 gram

Veiligheidsmiddelen

Nitrile handschoenen
Veiligheidsbril
Dampmasker indien in ongeventileerde ruimte

Gevaar

Code Beschrijving
H242 Brandgevaar bij verwarming.
H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsels.
H302+H332 Schadelijk bij inslikken en bij inademing
P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P260 Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
P280 Oogbescherming / Beschermende handschoenen / Beschermende kleding dragen.
P303+P361+P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P405 Achter slot bewaren.
P501B Inhoud/verpakking afvoeren naar overeenkomstig de afvoeren naar overeenkomstig de plaatselijke/regionale/ nationale/internationale voorschriften
Ontvlambaar
Corrosief (Bijtend)
Schadelijk

Productkeuzes

RESION
24,99 24,99
Inhoud Prijs
sets

Ontvang een e-mail zodra dit artikel weer leverbaar is.

  • Uitgebreid assortiment!
  • Bancontact, PayPal, Mastercard, Visa, KBC of op rekening
  • Levering met PostNL
  • Gratis verzending vanaf € 50,-

Staffelprijzen

U bestelt Uw prijs U bespaart
2 Sets € 23,12 € 3,74
3 Sets € 22,49 € 7,50
5 Sets € 21,24 € 18,75