RESION Mallen Gelcoat

Mallengelcoat tooling gelcoat polyester mal
Mallengelcoat 5kg
Mallengelcoat tooling gelcoat polyester mal
Mallengelcoat 5kg
 • Gelcoat voor polyester mallen
 • Hoge temperatuurbestendigheid
 • Krasvast

Mallen gelcoat voor het vervaardigen van een polyester mal. Deze gelcoat is zeer krasvast en warmtebestendig. Gebruik RESION mallen gelcoat in combinatie met vinylesterhars en mallenbouwhars of met de 'normale' polyesterhars.

RESION mallen gelcoat is de basis voor een professionele mal met hoge glans en goede krasbestendigheid. Dit zorgt ervoor dat producten zonder moeite uit de mal kunnen worden gehaald en dat ze een hoge kwaliteit hebben.

Voordelen mallen gelcoat

 • Krasvast.
 • Warmtebestendig.
 • Hoogglans.
 • Op basis van vinylester.

Eigenschappen

Verpakking: 1 kg, 5 kg, 25 kg
Kleur: groen RAL 6010 (andere kleuren op aanvraag)
Dichtheid: circa 1,1 g/cm3 , afhankelijk van de kleur
Aanbevolen laagdikte: 500 - 850 µm (droog), afhankelijk van toepassing
Volledig verhard: na 2 uur
Houdbaarheid: tenminste 3 maanden in originele verpakking, indien niet gemengd en op een koele en vorstvrije plaats
Verharder: MEKP verharder

Hieronder vind je een overzicht van de benodigde hoeveelheid verharder per hoeveelheid gelcoat:

Mallen Gelcoat Verharder
1 kg 20 ml verharder
5 kg 100 ml verharder
25 kg 500 ml verharder
Tip: bekijk voor overige eigenschappen en informatie over het gebruik van mallen gelcoat de technische documentatie.

Om veilig te werken met kunststoffen hebben we een aantal adviezen. Bij Polyestershoppen vind je niet alleen de kunststoffen zelf maar ook alle beschermingsmiddelen die je nodig hebt kun je bij ons aanschaffen. Heb je twijfels of vragen neem dan contact op met onze klantenservice. Wij kunnen je advies geven hoe je veilig werkt met kunststoffen.

Veiligheidsmiddelen

Nitrile handschoenen
Veiligheidsbril
Dampmasker

Gevaar

Code Beschrijving
H226 Ontvlambare vloeistof en damp.
H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H332 Schadelijk bij inademing.
H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
H361 Kan mogelijks de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden.
H372 Veroorzaakt schade aan organen bij langdurige of herhaalde blootstelling.
H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P260 Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
P270 Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.
P314 Bij onwel voelen een arts raadplegen.
P301+P310 NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/... raadplegen.
P405 Achter slot bewaren.
P501B Inhoud/verpakking afvoeren naar overeenkomstig de afvoeren naar overeenkomstig de plaatselijke/regionale/ nationale/internationale voorschriften
Ontvlambaar
Schadelijk
Schadelijk voor de gezondheid

Productkeuzes

RESION
54,99 54,99
Inhoud Prijs
stuks

Ontvang een e-mail zodra dit artikel weer leverbaar is.

 • Uitgebreid assortiment!
 • Bancontact, PayPal, Mastercard, Visa, KBC of op rekening
 • Levering met PostNL
 • Gratis verzending vanaf € 50,-