RESION Monostyreen

RESION Monostyreen
RESION Monostyreen
  • Verdunner voor o.a. polyesterhars
  • Maximale toevoeging: 10%
  • Verpakking: 1 kg

Styreen is een product voor de professional. Gebruik monostyreen om polyesterharsen, gelcoats en topcoats te verdunnen. Voeg maximaal 10% styreen toe aan het product. Te veel styreen kan invloed hebben op de polymerisatie tijd.

Eigenschappen

Dosering: maximaal 10% toevoegen aan het product 
Kleur: kleurloos
Verpakking: 1 ltr

Om veilig te werken met kunststoffen hebben we een aantal adviezen. Bij Polyestershoppen vind je niet alleen de kunststoffen zelf maar ook alle beschermingsmiddelen die je nodig hebt kun je bij ons aanschaffen. Heb je twijfels of vragen neem dan contact op met onze klantenservice. Wij kunnen je advies geven hoe je veilig werkt met kunststoffen.

Veiligheidsmiddelen

Nitrile handschoenen
Veiligheidsbril
Dampmasker

Gevaar

Code Beschrijving
H226 Ontvlambare vloeistof en damp.
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H332 Schadelijk bij inademing.
H361 Kan mogelijk de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden <specifiek effect vermelden indien bekend> <blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is>.
H372 Veroorzaakt schade aan organen <of alle betrokken organen vermelden indien bekend> bij langdurige of herhaalde blootstelling <blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is>.
P210 Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken.
P280 Oogbescherming / Beschermende handschoenen / Beschermende kleding dragen.
P303+P361+P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P308+P313 NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.
Ontvlambaar
Schadelijk
Schadelijk voor de gezondheid

Productkeuzes

RESION Monostyreen
Inhoud Prijs
stuks

Prijs:

€ 7,49
Vandaag voor 17:00 besteld, vandaag verzonden!
Minder dan 2 op voorraad
  • Zo snel mogelijk geleverd tijdens Corona!
  • Bancontact, PayPal, Mastercard, Visa, KBC of op rekening
  • Levering met DPD, DHL of Trans-Mission
  • Vanaf €50,- gratis verzending!