Mallenbouw pakket

Polyester mallenbouw pakket	0,8KG
Polyester mallenbouw pakket 4m2
Polyester mallenbouw pakket	0,8KG
Polyester mallenbouw pakket 4m2
  • Alles in 1 pakket
  • Hoge kwaliteit mal
  • Eenvoudig zelf te doen

Wil je een mal maken? Met dit mallenbouwpakket heb je alles in handen om een polyester mal van hoge kwaliteit te maken. De mal is vormvast, stabiel en krimpvrij. De gebruikte gelcoat is van hoogwaardige (mallenbouw) kwaliteit wat het eenvoudiger maakt producten uit de mal te lossen. Kortom: het ideale product om jouw mal te maken!

Wat zit er in het Mallenbouw pakket?

Inhoud mallenbouwpakket voor 0,8 m2:

Product Aantal/Volume
Mallen gelcoat 1 kg
Polyester verharder (MEKP) 100 gram
Vinylesterhars 1 kg
Mallenbouwhars  5 kg
Glasmat 225 gr/m2 1 m2
Glasmat 450 gr/m2 5 m2
MEKP dispenser 1 x

Heb je nog nooit een mal gemaakt en heb je wat hulp nodig? Dan raden we het volgende product aan: Hulpmaterialen voor polyester: small

Inhoud mallenbouwpakket voor 4 m2:

Product Aantal/Volume
Mallen gelcoat 5 kg
Polyester verharder (MEKP) 400 gram
Vinylesterhars 5 kg
Mallenbouwhars  25 kg
Glasmat 225 gr/m2 5 m2
Glasmat 450 gr/m2 20 m2
MEKP dispenser 1 x

Heb je nog nooit een mal gemaakt en heb je wat hulp nodig? Dan raden we het volgende product aan: Hulpmaterialen voor polyester: medium

Tip: Om de mal te laten lossen van het model en om het product uit de mal te laten lossen kun je het volgende lossingsmiddel gebruiken: Meguiar Mirror Glaze

Bestel het Mallenbouw pakket eenvoudig online

Bij Polyestershoppen.nl leveren we direct uit voorraad. Bestel je het Mallenbouw pakketop een werkdag voor 17:30 uur? Dan heb je het product de volgende dag al in huis. Heb je vragen over een van onze producten? Neem dan contact op met één van onze specialisten. Bel of app ons gerust op +31 85 022 0090 voor gratis advies.

Om veilig te werken met kunststoffen hebben we een aantal adviezen. Bij Polyestershoppen vind je niet alleen de kunststoffen zelf maar ook alle beschermingsmiddelen die je nodig hebt kun je bij ons aanschaffen. Heb je twijfels of vragen neem dan contact op met onze klantenservice. Wij kunnen je advies geven hoe je veilig werkt met kunststoffen.

Mallengelcoat RAL 6010 1 kg

Veiligheidsmiddelen

Nitrile handschoenen
Veiligheidsbril
Dampmasker

Gevaar

Code Beschrijving
H226 Ontvlambare vloeistof en damp.
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
H361 Kan mogelijk de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden <specifiek effect vermelden indien bekend> <blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is>.
H372 Veroorzaakt schade aan organen <of alle betrokken organen vermelden indien bekend> bij langdurige of herhaalde blootstelling <blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is>.
H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
P210 Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken.
P260 Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
P303+P361+P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P405 Achter slot bewaren.
P501B Inhoud/verpakking afvoeren volgens plaatselijke voorschriften
Ontvlambaar
Schadelijk
Schadelijk voor de gezondheid

Vinylesterhars 1 kg

Veiligheidsmiddelen

Nitrile handschoenen
Veiligheidsbril
Dampmasker indien in ongeventileerde ruimte

Gevaar

Code Beschrijving
H226 Ontvlambare vloeistof en damp.
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
H361 Kan mogelijk de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden <specifiek effect vermelden indien bekend> <blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is>.
H372 Veroorzaakt schade aan organen <of alle betrokken organen vermelden indien bekend> bij langdurige of herhaalde blootstelling <blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is>.
P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P103 Alvorens te gebruiken, het etiket lezen.
P201 Alvorens te gebruiken, de speciale aanwijzingen raadplegen.
P210 Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken.
P240 Opslag- en opvangreservoir aarden.
P241 Explosieveilige elektrische/ventilatie-/verlichtings-/...apparatuur gebruiken.
P242 Uitsluitend vonkvrij gereedschap gebruiken.
P260 Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
P270 Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.
P271 Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
P273 Voorkom lozing in het milieu.
P280 Oogbescherming / Beschermende handschoenen / Beschermende kleding dragen.
P312 Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/... raadplegen.
P303+P361+P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
P304+P340 NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P308+P313 NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.
P332+P313 Bij huidirritatie: een arts raadplegen.
P370+P378 In geval van brand: blussen met...
P405 Achter slot bewaren.
P403+P233 Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren.
P403+P235 Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren.
P501B Inhoud/verpakking afvoeren volgens plaatselijke voorschriften
P264 Na het werken met dit product handen grondig wassen.
P321 Specifieke behandeling vereist (zie informatie op dit etiket).
Ontvlambaar
Schadelijk
Schadelijk voor de gezondheid

Polyesterverharder 100 gram

Veiligheidsmiddelen

Nitrile handschoenen
Veiligheidsbril
Dampmasker indien in ongeventileerde ruimte

Gevaar

Code Beschrijving
H242 Brandgevaar bij verwarming.
H302 Schadelijk bij inslikken.
H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsels.
P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P210 Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken.
P220 Van kleding/.../brandbare stoffen verwijderd houden/bewaren.
P234 Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren.
P280 Oogbescherming / Beschermende handschoenen / Beschermende kleding dragen.
P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/... raadplegen.
P303+P361+P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P405 Achter slot bewaren.
P420 Gescheiden van ander materiaal bewaren.
P411+P235 Bij maximaal ... °C/... °F bewaren. Koel bewaren.
P501B Inhoud/verpakking afvoeren volgens plaatselijke voorschriften
P264 Na het werken met dit product handen grondig wassen.
Ontvlambaar
Corrosief (Bijtend)
Schadelijk

Productkeuzes

Mallenbouw pakket
Inhoud Prijs
sets

Prijs:

€ 99,99
Vandaag voor 17:00 besteld, vandaag verzonden!
Minder dan 2 op voorraad
  • Zo snel mogelijk geleverd tijdens Corona!
  • Bancontact, PayPal, Mastercard, Visa, KBC of op rekening
  • Levering met DPD, DHL of Trans-Mission
  • Vanaf €50,- gratis verzending!