Epoxyhars voor hoge temperaturen 130°C

Epoxyhars voor hoge temperaturen (130°C)
RESION Epoxy voor hoge temperaturen (basis)
RESION Epoxy voor hoge temperaturen (verharder)
Epoxyhars voor hoge temperaturen (130°C)
RESION Epoxy voor hoge temperaturen (basis)
RESION Epoxy voor hoge temperaturen (verharder)
 • Lange verwerkingstijd
 • Ideaal voor mallen
 • Hoge temperatuursbestendigheid

Speciale epoxyhars met zeer hoge temperatuurbestendigheid. Na post-cure is de hars geschikt voor temperaturen tot ca. 130 graden. Deze hittebestendige epoxy is de ideale hars voor toepassingen waar een verhoogde temperatuurresistentie benodigd zijn. Door de lage viscositeit is de epoxy erg geschikt voor het impregneren van weefsels met de hand of door middel van vacuüminjectie. In combinatie met vulstoffen zoals Stewathix maak je van deze epoxy eenvoudig lijmverbindingen of vulmassa's.

Voordelen van deze hittebestendige epoxy

 • Zeer hoge temperatuurbestendigheid (130°C).
 • Lange verwerkingstijd.
 • Zeer geschikt voor het impregneren van weefsels door de lage viscositeit van de hars.

Toepassingen van epoxy voor hoge temperaturen

De High Temp epoxy hecht uitstekend op glasvezel, koolstofvezel en aramidevezel. Hierdoor is de hars geschikt om te gebruiken in hoog- en dynamisch belaste constructies. Epoxy voor hoge temperaturen wordt veel gebruikt voor de volgende toepassingen:

 • Jachtbouw
 • Ski's, snowboards, surfboards en skateboards
 • Masten en gieken
 • Lamineren met glasweefsel
 • Lamineren met koolstofweefsel
 • Lamineren met aramideweefsel
 • Etc.

Gebruiksinstructies hittebestendige epoxy

Weeg de componenten af volgens de mengverhouding 100:30 (op gewicht) en meng de componenten goed door totdat er een homogene massa ontstaat. Neem ook de randen en onderkant van de mengbeker mee tijdens het mengen. Na het mengen is de epoxy direct klaar voor gebruik. Breng de hars aan met een kwast, veloursroller of door middel van de vacuüminjectie techniek. Na het uitharden van de epoxy bij kamertemperatuur is deze nog bros. Een post-cure bij minimaal 50°C is vervolgens noodzakelijk. Daarna kan het product vrijstaand verder worden 'gepostcured'. Zie onderstaande tabel voor een mogelijke post-cure cycli:

Post-cure Temperatuur TG*
20 uur 100 °C 105-120 °C
20 uur 140 °C 135-120 °C

*Glastemperatuur (Tg) = de temperatuur waarbij epoxy rubberachtig en flexibel wordt.

Eigenschappen

Mengverhouding: 100:30 (gewicht)
Kleur verharder: blauw
Verwerkingstijd: ca. 90 minuten

Verpakking Hars (EP302) Verharder (EP324)
0,65 kg 600 gram 50 gram
1,3 kg 1 kg 300 gram
6,5 kg 6 kg 500 gram
Let op: na uitharding is een warmtebehandeling van ca. 120℃ noodzakelijk voor optimale resultaten.

Om veilig te werken met kunststoffen hebben we een aantal adviezen. Bij Polyestershoppen vind je niet alleen de kunststoffen zelf maar ook alle beschermingsmiddelen die je nodig hebt kun je bij ons aanschaffen. Heb je twijfels of vragen neem dan contact op met onze klantenservice. Wij kunnen je advies geven hoe je veilig werkt met kunststoffen.

EP302 | RESION Epoxy High Temp 130 | Base | 0,5 kg

Veiligheidsmiddelen

Nitrile handschoenen
Veiligheidsbril
Dampmasker indien in ongeventileerde ruimte

Waarschuwing

Code Beschrijving
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P261 Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
P280 Oogbescherming / Beschermende handschoenen / Beschermende kleding dragen.
P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.
P333+P313 Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.
P501B Inhoud/verpakking afvoeren naar overeenkomstig de afvoeren naar overeenkomstig de plaatselijke/regionale/ nationale/internationale voorschriften
P264A Na het werken met dit product handen grondig wassen.
EUH205 Bevat epoxyverbindingen. Kan een allergische reactie veroorzaken.
Schadelijk
Milieugevaarlijk

EP324 | RESION Epoxy High Temp 130 | Hardener | 150 gram

Veiligheidsmiddelen

Nitrile handschoenen
Veiligheidsbril
Dampmasker
Overall

Gevaar

Code Beschrijving
H311 Giftig bij contact met de huid.
H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsels.
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H302+H332 Schadelijk bij inslikken en bij inademing
H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P260 Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
P280 Oogbescherming / Beschermende handschoenen / Beschermende kleding dragen.
P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.
P361+P364 Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
P405 Achter slot bewaren.
P501B Inhoud/verpakking afvoeren naar overeenkomstig de afvoeren naar overeenkomstig de plaatselijke/regionale/ nationale/internationale voorschriften
Corrosief (Bijtend)
Giftig

Productkeuzes

RESION
19,99 19,99
Inhoud Prijs
sets

Ontvang een e-mail zodra dit artikel weer leverbaar is.

 • Uitgebreid assortiment!
 • Bancontact, PayPal, Mastercard, Visa, KBC of op rekening
 • Levering met PostNL
 • Gratis verzending vanaf € 50,-