Aceton

Aceton 1 liter
Aceton 5 liter
Aceton 1 liter
Aceton 5 liter
 • Reinigt eenvoudig harsresten
 • Geschikt als ontvetter
 • Verkrijgbaar vanaf 0,5L

Aceton is een universeel reinigings- en ontvettingsmiddel. Deze aceton is geschikt als ontvetter en reiniger van polyester en epoxy.

Toepassingen van aceton

Aceton is onder andere geschikt voor de volgende toepassingen:

 • Reinigen met aceton
  Spoel kwasten en gereedschap uit in aceton. Je kunt deze gereedschappen eventueel met een kwast schoonborstelen.
 • Ontvetten met aceton
  Breng de aceton royaal aan op de te ontvetten ondergrond en veeg het direct droog met een schone doek. Eventueel herhalen.

Verpakking

Aceton is verkrijgbaar in de volgende verpakkingen:

 • 0,5 liter
 • 1 liter
 • 5 liter

Bij afname vanaf 15 liter zijn wij verplicht om melding te doen bij de douane.

Om veilig te werken met kunststoffen hebben we een aantal adviezen. Bij Polyestershoppen vind je niet alleen de kunststoffen zelf maar ook alle beschermingsmiddelen die je nodig hebt kun je bij ons aanschaffen. Heb je twijfels of vragen neem dan contact op met onze klantenservice. Wij kunnen je advies geven hoe je veilig werkt met kunststoffen.

Veiligheidsmiddelen

Nitrile handschoenen
Veiligheidsbril
Dampmasker

Gevaar

Code Beschrijving
H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P264 Na het werken met dit product handen grondig wassen.
P280 Oogbescherming / Beschermende handschoenen / Beschermende kleding dragen.
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P337+P313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
P403+P235 Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren.
P501 Inhoud/verpakking afvoeren naar…
EUH066 Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.
Ontvlambaar
Schadelijk

Productkeuzes

Polyestershoppen
5,49 5,49
Inhoud Prijs
stuks

Ontvang een e-mail zodra dit artikel weer leverbaar is.

 • Uitgebreid assortiment!
 • Bancontact, PayPal, Mastercard, Visa, KBC of op rekening
 • Levering met PostNL
 • Gratis verzending vanaf € 50,-