Tec7 Floor Fix

Tec7 Floor Fix reparatiepasta
Inhoud Tec7 Floor Fix
Tec7 Floor Fix reparatiepasta
Inhoud Tec7 Floor Fix
 • 2-component epoxymortel
 • 3x sterker dan beton
 • Verpakking van 1 en 5 kg

Tec7 Floor Fix is een reparatiepasta om gaten en scheuren in een vloer te repareren. Floor Fix is een industriële troffelbare 2-component epoxymortel die geschikt is voor zowel binnen- als buitentoepassingen en die 3 keer sterker is dan beton. Deze reparatiepasta van Tec7 is te eenvoudig te verwerken zonder primer of extra grondlagen.

Deze epoxymortel is toepasbaar in alle diktes en kan zonder sterkteverlies en krimp tot nulniveau worden uitgewerkt. Daarnaast is dit product bestand tegen zwaar verkeer, vorkliften en transpalets.

Voordelen Tec7 Floor Fix

 • 3x sterker dan beton.
 • Laat zich verwerken zonder extra primer- of grondlagen.
 • Geschikt voor binnen- en buitentoepassingen.
 • Toepasbaar in alle diktes en kan zonder sterkteverlies en krimp tot nulniveau worden uitgewerkt.
 • Bestand tegen zwaar verkeer, vorkliften, transpalets.

Gebruiksaanwijzing

Giet de verharder (het volledige flesje) in de epoxymortel (emmer) en meng met een traag draaiende spindel de basis en verharder gedurende circa 2 minuten tot een homogene massa. Voeg nooit water, cement of andere producten toe. Breng Tec7 Floor Fix met een vlakspaan aan op een zuivere droge en stabiele ondergrond. Na het aanbrengen, kun je het gebruikte gereedschap reinigen met aceton.

Let op: de mortel en verharder zitten beiden in de emmer!

Toepassingen

 • Herstellen van schade aan industrievloeren, rijwegen, garagevloeren, brugdekken, weegbruggen, laadkades, opritten, betonvoegneuzen, putten etc.
 • Trap- en tegelherstelmassa.
 • Vastzetten en bezijden uitnivelleren van deurrails, vloerprofielen etc.
 • Dichten van brede scheuren, barsten en andere vloerdegradaties. 

Eigenschappen

Verpakking: 1 kg en 5 kg (basis + verharder).
Samenstelling:
 epoxyhars, polyamine verharder en zuurgewassen, gegloeid kwartsgranulaat.
Kleur: betonkleurig.
Harding: krimpvrij.
Verwerkingstijd: ca. 1 uur.
Beloopbaar: na 24 uur.
Machinale bewerking: na 48 uur.
Chemisch bestendig: na 7 dagen.
Temperatuursbestendigheid: permanent van -30°C tot 50°C en accidenteel tot 90°C. 
Vormbestendigheid onbelast: 200°C. Weerstaat perfect stoomreiniging.
Houdbaarheid: minimum 1 jaar in gesloten verpakking, vorstvrij bewaren.
Veiligheidsmaatregelen: gelieve de veiligheidsfiche te raadplegen.

Bekijk voor alle technische eigenschappen van Floor Fix de technische documentatie.

Om veilig te werken met kunststoffen hebben we een aantal adviezen. Bij Polyestershoppen vind je niet alleen de kunststoffen zelf maar ook alle beschermingsmiddelen die je nodig hebt kun je bij ons aanschaffen. Heb je twijfels of vragen neem dan contact op met onze klantenservice. Wij kunnen je advies geven hoe je veilig werkt met kunststoffen.

Veiligheidsmiddelen

Nitrile handschoenen
Veiligheidsbril
Dampmasker indien in ongeventileerde ruimte
Overall

Gevaar

Code Beschrijving
H203 Ontplofbare stof; gevaar voor brand, luchtdrukwerking of scherfwerking.
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
H361fd Wordt ervan verdacht de vruchtbaarheid te schaden. Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te beschadigen.
P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P260 Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
P273 Voorkom lozing in het milieu.
P280 Oogbescherming / Beschermende handschoenen / Beschermende kleding dragen.
P301+P330+P331 NA INSLIKKEN: de mond spoelen -- GEEN braken opwekken.
P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.
P304+P340 NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
P333+P313 Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.
P405 Achter slot bewaren.
P501B Inhoud/verpakking afvoeren naar overeenkomstig de afvoeren naar overeenkomstig de plaatselijke/regionale/ nationale/internationale voorschriften
P264A Na het werken met dit product handen grondig wassen.
P321 Specifieke behandeling vereist (zie informatie op dit etiket).
Ontvlambaar
Corrosief (Bijtend)
Schadelijk
Schadelijk voor de gezondheid

Productkeuzes

Tec7
20,99 20,99
Inhoud Prijs
sets

Ontvang een e-mail zodra dit artikel weer leverbaar is.

 • Uitgebreid assortiment!
 • Bancontact, PayPal, Mastercard, Visa, KBC of op rekening
 • Levering met PostNL
 • Gratis verzending vanaf € 50,-

Staffelprijzen

U bestelt Uw prijs U bespaart
3 Sets € 19,94 € 3,15
6 Sets € 18,89 € 12,60