Froth-Pak PU Schuim Mini (30 liter)

Froth-Pak Mini (30 liter)
Froth-Pak Mini (30 liter)
 • Inclusief slang en spuitpistool
 • Voor kleine projecten
 • Schuim van hoge kwaliteit

Dupont Froth-Pak is een verspuitbare PU schuim die als compleet systeem geleverd wordt. Je hoeft alleen maar de slangen aan te sluiten om de Froth-Pak te verwerken. Dit handy pack komt als 2 spuitbussen die in een houder worden geplaatst waar de slangen aan zitten. Aan de andere kant van de slang bevindt zich een spuitpistool en een menger. Met het spuitpistool kan PU schuim gedoseerd worden aangebracht.

De Froth-Pak minibussen dienen te worden opgewarmd tot 25 °C en in 1 arbeidsgang te worden gebruikt. Tijdens een arbeidsgang kan worden gestopt om de klus vervolgens af te maken. De 400 liter en 1400 liter sets zijn meerdere malen te gebruiken.

Kenmerken Froth-Pak Mini

 • Zeer fijncellig
 • Flexibel: volgt bewegingen van de ondergrond
 • Schuimt uit in 30-45 seconden
 • Eenvoudig te bewerken na 5 minuten
 • Zeer hoge isolatiewaarde (lambdawaarde 0,021)

Toepassingen

 • Fabricage van polyester beelden
 • Isolatie van koelcellen, boten, koelwagens etc
 • Isolatie van daken
 • Vullen van holle ruimtes

Eigenschappen

Verpakking:

Gewicht: ca. 30-35 kg/m3
Thermische geleiding: lambda 0,021 W/(m.K)
R-waarde bij 3 cm dikte: R = 1,4 w/m2
R-waarde bij 10 cm dikte: R = 4,7 w/m2
Brandveiligheid (NF EN 13501-1): Class E
Gesloten cellen: 95%

Om veilig te werken met kunststoffen hebben we een aantal adviezen. Bij Polyestershoppen vind je niet alleen de kunststoffen zelf maar ook alle beschermingsmiddelen die je nodig hebt kun je bij ons aanschaffen. Heb je twijfels of vragen neem dan contact op met onze klantenservice. Wij kunnen je advies geven hoe je veilig werkt met kunststoffen.

Veiligheidsmiddelen

Nitrile handschoenen
Veiligheidsbril
Dampmasker indien in ongeventileerde ruimte
Overall

Gevaar

Code Beschrijving
H280 Bevat gas onder druk; kan ontploffen bij verwarming.
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H332 Schadelijk bij inademing.
H334 Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken.
H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
H373B Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling bij inademing.
P201 Alvorens te gebruiken, de speciale aanwijzingen raadplegen.
P260 Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
P273 Voorkom lozing in het milieu.
P280 Oogbescherming / Beschermende handschoenen / Beschermende kleding dragen.
P312 Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/... raadplegen.
P304+P340 NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
P308+P313 NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.
P410+P412 Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F.
P501B Inhoud/verpakking afvoeren naar overeenkomstig de afvoeren naar overeenkomstig de plaatselijke/regionale/ nationale/internationale voorschriften
P264A Na het werken met dit product handen grondig wassen.
EUH208 Bevat <naam van de sensibiliserende stof>. Kan een allergische reactie veroorzaken.
Houder onder druk
Schadelijk
Schadelijk voor de gezondheid

Productkeuzes

Froth-Pak
84,99 84,99
sets
Nog maar 9 sets op voorraad

Ontvang een e-mail zodra dit artikel weer leverbaar is.

Op werkdagen voor 17:00 uur besteld, dezelfde dag verzonden!
 • Uitgebreid assortiment!
 • Bancontact, PayPal, Mastercard, Visa, KBC of op rekening
 • Levering met PostNL
 • Gratis verzending vanaf € 50,-