Complete Froth-Pak PU Schuimkit

Froth-Pak PU Schuim pakket (400L)
Froth-Pak PU Schuim pakket (1400L)
Froth-Pak PU Schuim pakket (400L)
Froth-Pak PU Schuim pakket (1400L)
 • Alles inbegrepen (all-in pack)
 • Eenvoudig en snel
 • Zeer hoge isolatiewaarde

Met het Froth-Pak PU Schuimkit heb je direct alle materialen in huis voor jouw isolatieklus. Met Froth-Pak PU schuim, een slangenset inclusief applicatiepistool, verwarmingsmatten, nozzles, PU reiniger en vaseline kun je direct aan de slag!

Inhoud Froth-Pak Schuimkit

Product 400L 1400L
Froth-Pak PU schuim 180 QR (set à 400L) 600 QR (set à 1400L)
Slangenset 2,7 meter 4,6 meter
Extra nozzles (blauw) 10x 25x
Verwarmingsmat 1x 2x
PU Cleaner 1x 1x
Vaseline spray 1x 1x
Tip: vergeet niet om ook een Clean Kit Assembly te bestellen om de materialen na gebruik te reinigen en een PU Veiligheidsset met alle benodigde persoonlijke beschermingsmiddelen. Deze wordt niet standaard meegeleverd.

Wat is Froth-Pak?

Froth-Pak is een spuitbaar PU schuim van de hoogste kwaliteit. Het isolatieschuim stolt in ongeveer 60 seconden en is na 10 minuten al volledig uitgehard. Met een buitengewoon hoge isolatiewaarde voegt Froth-Pak niet alleen structurele ondersteuning toe aan verschillende ondergronden, zoals hout, metaal en glas, maar dempt het ook geluid, vult het holtes en zorgt het voor een perfecte luchtafdichting. Een van de voordelen van het Froth-Pak PUR schuim is dat deze goed hecht en een gesloten celstructuur heeft, waardoor het product zeer geschikt is voor isolatieklussen aan plafonds en verticale oppervlakken.

Bovendien is Froth-Pak in lijn met de Europese regelgeving omtrent gefluoreerde broeikasgassen. Het bevat het meest milieuvriendelijke blaasmiddel, HFO, in plaats van HFC. Hierdoor heeft het een zeer laag aardopwarmingspotentieel (GWP), waardoor het een duurzamere keuze is voor jouw projecten.

Voordelen Froth-Pak PU schuim

 • Zeer laag aardopwarmingspotentieel (GWP) dankzij het gebruik van HFO-blaasmiddel.
 • Creëert een fijncellig en vochtdicht systeem.
 • Zeer hoge isolatiewaarde (lambda waarde 0,021).
 • Snelle uitharding in circa 10 minuten, waardoor projecten efficiënt kunnen worden voltooid.
 • Voorkomt condensvorming, waardoor de levensduur van het isolatiesysteem wordt verlengd.
 • Eenvoudige applicatie en hierdoor geschikt voor diverse isolatieprojecten.

Hoeveel Froth-Pak heb ik nodig?

Bepaal het gewenste oppervlak dat je wil isoleren en de gewenste dikte van het isolatieschuim. Om vervolgens te berekenen hoeveel Froth-Pak je nodig hebt voor jouw project kun je de onderstaande gegevens gebruiken.

 • 400 Liter
  Het grote pakket bevat een Froth-Pak set van 400 liter, hiermee kun je een oppervlak van 13 m2 voorzien van een laag van 3 cm dikte of 4 m2 voorzien van een laag van 10 cm dikte.

 • 1400 Liter
  Het extra grote pakket bevat een Froth-Pak set van 1400 liter waarmee je een oppervlak van 45 m2 kunt voorzien van een laag van 3 cm dikte of 14 m2 kunt voorzien van een laag van 10 cm dikte.

Eigenschappen Froth-Pak

Verpakking Inhoud
Cilinder (blauw & rood)
Froth-Pak 180 Set à 400 liter  Polyol + Isocyanaat
Froth-Pak 600 Set à 1400 liter Polyol + Isocyanaat

Gewicht: ca. 30-35 kg/m3
Thermische geleiding: lambda 0,021 W/(m.K)
R-waarde bij 3 cm dikte: R = 1,4 w/m2
R-waarde bij 10 cm dikte: R = 4,7 w/m2
Drukvastheid: ca. 180 kPa
Brandveiligheid (NF EN 13501-1): class E
Uitschuimen: in 30-45 seconden
Afmetingen: 

 • 400L | 20x28 cm (hxb)
 • 1400L | 31x46 cm (hxb)

Om veilig te werken met kunststoffen hebben we een aantal adviezen. Bij Polyestershoppen vind je niet alleen de kunststoffen zelf maar ook alle beschermingsmiddelen die je nodig hebt kun je bij ons aanschaffen. Heb je twijfels of vragen neem dan contact op met onze klantenservice. Wij kunnen je advies geven hoe je veilig werkt met kunststoffen.

Froth-Pak 180 QR

Veiligheidsmiddelen

Nitrile handschoenen
Veiligheidsbril
Dampmasker
Overall

Gevaar

Code Beschrijving
H280 Bevat gas onder druk; kan ontploffen bij verwarming.
H302 Schadelijk bij inslikken.
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H332 Schadelijk bij inademing.
H334 Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken.
H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
H351A Verdacht van het veroorzaken van kanker.
H373B Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling bij inademing.
P201 Alvorens te gebruiken, de speciale aanwijzingen raadplegen.
P260 Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
P261 Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
P271 Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
P280 Oogbescherming / Beschermende handschoenen / Beschermende kleding dragen.
P312 Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/... raadplegen.
P304+P340 NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
P308+P313 NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.
P333+P313 Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.
P337+P313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
P362+P364 Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
P501B Inhoud/verpakking afvoeren naar overeenkomstig de afvoeren naar overeenkomstig de plaatselijke/regionale/ nationale/internationale voorschriften
P264A Na het werken met dit product handen grondig wassen.
MDI Vanaf 24 augustus 2023 is een passende opleiding vereist voor industrieel of professioneel gebruik
Houder onder druk
Schadelijk
Schadelijk voor de gezondheid

Productkeuzes

Froth-Pak
649,99 649,99
Maat Prijs
stuks

Ontvang een e-mail zodra dit artikel weer leverbaar is.

 • Uitgebreid assortiment!
 • Bancontact, PayPal, Mastercard, Visa, KBC of op rekening
 • Levering met PostNL
 • Gratis verzending vanaf € 50,-