Araldite 2047-1 Methacrylaatlijm

Araldite 2047-1 Methacrylaatlijm
Araldite 2047-1
Araldite 2047-1 Methacrylaatlijm
Araldite 2047-1
 • Bestand tegen lage temperatuur
 • Spleetvullend
 • Kan tegen dynamische belastingen

Araldite 2047-1 is een spleetvullende methacrylaatlijm die een minimale oppervlakte voorbereiding vereist.

Tip: je kunt Araldite 2051 of Araldite 2053 gebruiken als alternatief product met vergelijkbare eigenschappen.

Kenmerken Araldite 2047-1 Methacrylaatlijm

 • Hoge schokbestendigheid binnen een groot temperatuurbereik.
 • Goede prestaties in het bijzonder bij lage temperaturen.

Toepassingen

Araldite 2047-1 is geschikt voor het verlijmen van moeilijk te verlijmen materialen waaronder:

 • GRP, SMC, GRE en thermohardende composieten. 
 • ABS, PVC en acrylaten. 
 • Polycarbonaat. 
 • Ferrometalen, aluminium en koper. 
 • Polyamiden, polystyreenschuim en polyurethaanschuim. 
 • Diverse rubbersoorten.
 • Glas, kwarts en edelstenen. 
 • Keramische materialen.

Technische eigenschappen

Kleur: rood
Soortelijk gewicht: 1,2 g/cm3
Schuifsterkte: 15 N/mm2
Afpelsterkte: 3 N/mm2
Viscositeit: 70.000 mPa.s
Spleetvullend vermogen tot: 5 mm
Temperatuurbestendigheid: -40°C tot +80°C
Minimale verhardingstijd voor aanvangssterkte: 5 uur voor 1 N/mm2 bij 23°C
Verpakking:

 • 50 ml dubbelpatroon (handpistool of pneumatisch pistool benodigd)
 • 480 ml dubbelpatroon (handpistool of pneumatisch pistool benodigd)

Applicatiepistool:

Mengbuizen:

Araldite 2047-1 is een methyl methacrylaatlijm net zoals Araldite 2021Araldite 2022-1Araldite 2048 en Araldite 2052-1. Deze lijmen kennen veel overeenkomsten, maar de belangrijkste verschillen zitten in verwerkingstijd, kleur, viscositeit en temperatuurbestendigheid. Wil je weten welke lijm jij nodig hebt? Neem dan contact met ons op!

Om veilig te werken met kunststoffen hebben we een aantal adviezen. Bij Polyestershoppen vind je niet alleen de kunststoffen zelf maar ook alle beschermingsmiddelen die je nodig hebt kun je bij ons aanschaffen. Heb je twijfels of vragen neem dan contact op met onze klantenservice. Wij kunnen je advies geven hoe je veilig werkt met kunststoffen.

Veiligheidsmiddelen

Nitrile handschoenen
Veiligheidsbril
Dampmasker indien in ongeventileerde ruimte

Gevaar

Code Beschrijving
H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp.
H242 Brandgevaar bij verwarming.
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
H400 Zeer giftig voor in het water levende organismen.
P210 Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken.
P220 Van kleding/.../brandbare stoffen verwijderd houden/bewaren.
P233 In goed gesloten verpakking bewaren.
P234 Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren.
P235 Koel bewaren.
P273 Voorkom lozing in het milieu.
P280 Oogbescherming / Beschermende handschoenen / Beschermende kleding dragen.
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P362+P364 Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
P370+P378 In geval van brand: blussen met...
P410 Tegen zonlicht beschermen.
P420 Gescheiden van ander materiaal bewaren.
P501B Inhoud/verpakking afvoeren naar overeenkomstig de afvoeren naar overeenkomstig de plaatselijke/regionale/ nationale/internationale voorschriften
Ontvlambaar
Corrosief (Bijtend)
Schadelijk

Productkeuzes

Araldite
24,99 24,99
Verpakking Prijs
stuks

Ontvang een e-mail zodra dit artikel weer leverbaar is.

 • Uitgebreid assortiment!
 • Bancontact, PayPal, Mastercard, Visa, KBC of op rekening
 • Levering met PostNL
 • Gratis verzending vanaf € 50,-

Staffelprijzen

U bestelt Uw prijs U bespaart
6 Stuks € 23,74 € 7,50
12 Stuks € 22,49 € 30,00
60 Stuks € 21,24 € 225,00