Araldite 2010-1 Epoxylijm

Araldite 2010-1 Epoxylijm
Achterkant Araldite 2010-1 Epoxylijm
Araldite 2010-1 Epoxylijm
Achterkant Araldite 2010-1 Epoxylijm
 • 2-componenten epoxylijm
 • Zeer sterke verlijming
 • Voor metalen, hout en kunststof

Araldite 2010-1 is een snel hardende, taaie 2-componenten epoxylijm. De multifunctionele thixothrope lijm hardt uit bij kamertemperatuur en is geschikt voor het verlijmen van een grote verscheidenheid aan metalen, keramiek, glas, rubber en harde kunststoffen en dergelijke materialen.

Kenmerken Araldite 2010-1

 • Goede resistentie tegen chemicaliën, warmte en water. 
 • Lage krimp.
 • Zeer slagvast.

Toepassingen

Araldite 2010-1 is geschikt het verlijmen op de volgende materialen:

 • Diverse metalen. 
 • Keramische materialen. 
 • Glas. 
 • Harde kunststoffen. 
 • Rubber.

Technische eigenschappen

Verpakking: 200 ml patroon
Mengbuis: mengbuis D (200 ml)
Applicatiepistool: handpistool LS200 (200 ml)
Kleur: lichtgeel
Soortelijk gewicht: 1,16 g/cm3
Schuifsterkte: 22 N/mm2
Afpelsterkte: 6 N/mm
Viscositeit: 80.000 mPa.s
Temperatuurbestendigheid: -60°C tot +100°C
Open tijd: 10 - 30 mintuen
Minimale verhardingstijd voor aanvangssterkte: 4 uur voor 1 N/mm2 op aluminium bij 23°C

I.c.m. het juiste applicatiepistool en geschikte mengbuizen kun je Araldite 2010-1 direct gebruiken!

Om veilig te werken met kunststoffen hebben we een aantal adviezen. Bij Polyestershoppen vind je niet alleen de kunststoffen zelf maar ook alle beschermingsmiddelen die je nodig hebt kun je bij ons aanschaffen. Heb je twijfels of vragen neem dan contact op met onze klantenservice. Wij kunnen je advies geven hoe je veilig werkt met kunststoffen.

Veiligheidsmiddelen

Nitrile handschoenen
Veiligheidsbril
Dampmasker indien in ongeventileerde ruimte
Overall

Gevaar

Code Beschrijving
H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsels.
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
P273 Voorkom lozing in het milieu.
P280 Oogbescherming / Beschermende handschoenen / Beschermende kleding dragen.
P312 Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/... raadplegen.
P301+P310 NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/... raadplegen.
P301+P330+P331 NA INSLIKKEN: de mond spoelen -- GEEN braken opwekken.
P303+P361+P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
P304+P340 NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P405 Achter slot bewaren.
P501B Inhoud/verpakking afvoeren naar overeenkomstig de afvoeren naar overeenkomstig de plaatselijke/regionale/ nationale/internationale voorschriften
EUH205 Bevat epoxyverbindingen. Kan een allergische reactie veroorzaken.
Corrosief (Bijtend)
Schadelijk
Milieugevaarlijk

Productkeuzes

Araldite
99,99 99,99
stuks
 • Uitgebreid assortiment!
 • Bancontact, PayPal, Mastercard, Visa, KBC of op rekening
 • Levering met PostNL
 • Gratis verzending vanaf €50,-

Staffelprijzen

U bestelt Uw prijs U bespaart
6 Stuks € 94,99 € 30,00
12 Stuks € 89,99 € 119,99
60 Stuks € 84,99 € 899,97