Versachem Plastic Welder

Versachem Plastic Welder
Versachem Plastic Welder
  • Lijmt verschillende kunststoffen
  • Lijmt metalen zeer goed
  • Hoge sterkte en slagvastheid

Versachem Plastic Welder is een zeer sterke 2-componenten methyl methacrylaatlijm voor het verlijmen van harde kunststoffen zoals ABS, acryl, PVC, vinyl etc. Deze lijm is slagvast en bijzonder geschikt voor het verlijmen van kunststoffen onderling of voor verlijmen op verschillende materialen zoals glas, keramiek, metaal, RVS en hout. Er is slechts een zeer minimale voorbereiding noodzakelijk voordat je gaat lijmen.

Deze lijm hecht niet aan polyethyleen (LDPE, HDPE) of polypropyleen. Bestel voor deze toepassing 3M DP8005 of 3M DP8010.

Kenmerken Plastic Welder

  • Zeer slagvast.
  • Zeer geschikt voor het verlijmen van kunststoffen onderling.
  • Minimale voorbereiding noodzakelijk.

Technische eigenschappen

Verwerkingstijd: 3 minuten
Handvast in: 15 minuten
Sterkte: 24 N/mm2
Kleur: crême
Verpakking
: dubbelspuit 25 ml

Om veilig te werken met kunststoffen hebben we een aantal adviezen. Bij Polyestershoppen vind je niet alleen de kunststoffen zelf maar ook alle beschermingsmiddelen die je nodig hebt kun je bij ons aanschaffen. Heb je twijfels of vragen neem dan contact op met onze klantenservice. Wij kunnen je advies geven hoe je veilig werkt met kunststoffen.

Veiligheidsmiddelen

Nitrile handschoenen
Veiligheidsbril
Dampmasker indien in ongeventileerde ruimte

Gevaar

Code Beschrijving
H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp.
H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsels.
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.
H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P210 Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken.
P243 Voorzorgsmaatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit.
P280 Oogbescherming / Beschermende handschoenen / Beschermende kleding dragen.
P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/... raadplegen.
P303+P361+P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P403+P233 Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren.
P321 Specifieke behandeling vereist (zie informatie op dit etiket).
Ontvlambaar
Corrosief (Bijtend)
Schadelijk

Productkeuzes

Versachem
17,99 17,99
stuks

Ontvang een e-mail zodra dit artikel weer leverbaar is.

Levertijd 7-10 werkdagen
  • Uitgebreid assortiment!
  • Bancontact, PayPal, Mastercard, Visa, KBC of op rekening
  • Levering met PostNL
  • Gratis verzending vanaf € 50,-

Staffelprijzen

U bestelt Uw prijs U bespaart
6 Stuks € 17,09 € 5,40
12 Stuks € 16,19 € 21,60