Enduit de ponçage

Schuurgelcoat
Schuurgelcoat 5kg
Gel coat ponçant 25 kg
Schuurgelcoat
Schuurgelcoat 5kg
Gel coat ponçant 25 kg
  • Idéal pour les pièces automobiles
  • Facile à poncer
  • Facile à vaporiser

Ce produit est facile à utiliser pour poncer les produits tels que les pare-chocs, jupes, capots de scooter et autres objets de peintures.
Un must absolu!!

Peroxyde d’ÉTHYLMÉTHYLCÉTONE / durcisseur : environ 2 %
Consommation : environ 300-400 gr/m²
Emballage : 1 kg, 5 kg, 25 kg
Délai de traitement : 20 minutes (à 20 degrés)
Durée de conservation : 3 à 6 mois

Vous trouverez ci-dessous un aperçu de la quantité requise de durcisseur par la couche de finition :

1 kg 20 ml durcisseur
5 kg 100 ml 
25 kg 500 ml 

Om veilig te werken met kunststoffen hebben we een aantal adviezen. Bij Polyestershoppen vind je niet alleen de kunststoffen zelf maar ook alle beschermingsmiddelen die je nodig hebt kun je bij ons aanschaffen. Heb je twijfels of vragen neem dan contact op met onze klantenservice. Wij kunnen je advies geven hoe je veilig werkt met kunststoffen.

Schuurgelcoat 1 kg

Veiligheidsmiddelen

Nitrile handschoenen
Veiligheidsbril
Dampmasker indien in ongeventileerde ruimte

Gevaar

Code Description
H226 Ontvlambare vloeistof en damp.
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
H361 Kan mogelijk de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden <specifiek effect vermelden indien bekend> <blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is>.
H372 Veroorzaakt schade aan organen <of alle betrokken organen vermelden indien bekend> bij langdurige of herhaalde blootstelling <blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is>.
H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
P210 Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken.
P260 Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
P303+P361+P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P405 Achter slot bewaren.
P501B Inhoud/verpakking afvoeren volgens plaatselijke voorschriften
Ontvlambaar
Schadelijk
Schadelijk voor de gezondheid

Choix de produit

Schuurgelcoat
Contenu Prix
pièces

Prix:

€ 19,99
Commandé avant 17h30 les jours ouvrables, expédié le jour même!
Moins de 5 en stock
  • Livré dès que possible lors de Corona!
  • Bancontact, PayPal, Mastercard, Visa, KBC ou virement
  • Livraison avec DPD, DHL ou Trans-Mission
  • À partir de 100 €, - livraison gratuite!

Nous vous donnons des conseils !