Araldite 2030 Epoxylijm

Araldite 2030 epoxylijm
Araldite 2030
Araldite 2030 epoxylijm
Araldite 2030
 • Epoxylijm voor algemeen gebruik
 • In handige dubbelspuit
 • Medium open tijd

Araldite 2030 is een multifunctionele 2-componenten epoxylijm die op kamertemperatuur uithardt. De lijm kan gemakkelijk verwerkt worden met een dubbelspuit, die zorgt dat de hars en verharder steeds in gelijke delen gedoseerd worden.

Kenmerken Araldite 2030 Epoxylijm

 • Medium open tijd.
 • Lage krimp.
 • Grote sterkte.
 • Hoge taaiheid.

Technische eigenschappen

Verpakking: 50 ml dubbelpatroon (applicatiepistool en mengbuizen nodig)
Applicatiepistool: handpistool LS50-1 (50 ml)
Mengbuis: mengbuis A (50 ml)
Kleur: lichtgeel

Om veilig te werken met kunststoffen hebben we een aantal adviezen. Bij Polyestershoppen vind je niet alleen de kunststoffen zelf maar ook alle beschermingsmiddelen die je nodig hebt kun je bij ons aanschaffen. Heb je twijfels of vragen neem dan contact op met onze klantenservice. Wij kunnen je advies geven hoe je veilig werkt met kunststoffen.

Veiligheidsmiddelen

Nitrile handschoenen
Veiligheidsbril
Dampmasker indien in ongeventileerde ruimte

Gevaar

Code Beschrijving
H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsels.
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
P261 Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
P273 Voorkom lozing in het milieu.
P280 Oogbescherming / Beschermende handschoenen / Beschermende kleding dragen.
P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/... raadplegen.
P391 Gelekte/gemorste stof opruimen.
P303+P361+P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P333+P313 Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.
P362+P364 Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
P264A Na het werken met dit product handen grondig wassen.
Corrosief (Bijtend)
Schadelijk
Milieugevaarlijk

Productkeuzes

Araldite
53,99 53,99
stuks

Ontvang een e-mail zodra dit artikel weer leverbaar is.

 • Uitgebreid assortiment!
 • Bancontact, PayPal, Mastercard, Visa, KBC of op rekening
 • Levering met PostNL
 • Gratis verzending vanaf € 50,-

Staffelprijzen

U bestelt Uw prijs U bespaart
6 Stuks € 51,29 € 16,20
12 Stuks € 48,59 € 64,80
60 Stuks € 45,89 € 486,00