De IJssel HB Coating

De IJssel IJmopox HB Coating primer
De IJssel IJmopox HB Coating primer 4kg
De IJssel IJmopox HB Coating primer
De IJssel IJmopox HB Coating primer 4kg
 • 2-C epoxy primer
 • Bescherming tegen osmose
 • Bestand tegen zout water

De IJssel HB Coating is een oplosmiddelarme beschermende epoxycoating. Deze schuurprimer kan gebruikt worden voor bescherming tegen osmose en corrosie bij diverse metalen en polyester. De HB Coating van De IJssel is bestand tegen vele chemicaliën en zout water en wordt ook vaak gebruikt als primer voor verdere afwerking met DD lak hoogglans of DD lak zijdeglans.

Bij verwerking op hout adviseren wij je het hout eerst voor te behandelen met De IJssel Injecteer epoxy en bij metaal eerst voor te behandelen met ZF primer.

Men kan meerdere lagen De IJssel HB coating over elkaar aanbrengen zonder te schuren. Wanneer de ondergrond bestaat uit een één-componenten verfsysteem dient deze eerst verwijderd te worden om de ondergrond daarna op te ruwen met schuurpapier korrel 120-180.

Voordelen IJssel HB Coating

 • Goede bescherming tegen corrosie (staal) en osmose (polyester)
 • Goede bestendigheid tegen diverse chemicaliën en (zout) water
 • Direct overschilderbaar met de meeste typen antifouling
 • Oplosmiddel arm
 • Eenvoudig verwerkbaar

Eigenschappen

Kleur: Wit, zwart en grijs
Verpakking: 
0,75L en 4L set (basis met verharder)
Mengverhouding: 
83 gewichtsdelen hars en 17 gewichtsdelen verharder
Verwerking: 
Met kwast, roller of spuit
Verdunning: indien noodzakelijk, verdunnen met IJmopox verdunner
Overschilderbaar: 
minimaal 8 uur, maximaal onbeperkt
Verbruik: 
ca. 7m2 per liter
Houdbaarheid: 
12 maanden ongemengd in originele verpakking in een vorstvrije omgeving

Kunnen wij helpen?

Wil je toch meer informatie of advies over het gebruik van De IJssel HB Coating? Kom in contact met onze specialisten, wij helpen je verder en geven je graag advies! Bekijk het informatiecentrum voor een antwoord op jouw vraag of neem direct contact met ons op via +31 85 022 0090. Wil je direct geholpen worden? Stuur ons dan een chatberichtje. Tijdens kantoortijden beantwoorden we jouw vragen snel.

Bekijk de informatiesheet voor meer eigenschappen van deze IJmopox spuitbus primer, zoals rendement en instructies voor gebruik

Om veilig te werken met kunststoffen hebben we een aantal adviezen. Bij Polyestershoppen vind je niet alleen de kunststoffen zelf maar ook alle beschermingsmiddelen die je nodig hebt kun je bij ons aanschaffen. Heb je twijfels of vragen neem dan contact op met onze klantenservice. Wij kunnen je advies geven hoe je veilig werkt met kunststoffen.

Veiligheidsmiddelen

Nitrile handschoenen
Veiligheidsbril
Dampmasker

Gevaar

Code Beschrijving
H226 Ontvlambare vloeistof en damp.
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.
H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
H373 Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.
P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P103 Alvorens te gebruiken, het etiket lezen.
P210 Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken.
P260 Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/... raadplegen.
P303+P361+P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P501B Inhoud/verpakking afvoeren volgens plaatselijke voorschriften
Ontvlambaar
Corrosief (Bijtend)
Schadelijk
Schadelijk voor de gezondheid
Milieugevaarlijk

Productkeuzes

De IJssel HB Coating
Inhoud Prijs
sets

Prijs:

€ 33,99
Vandaag voor 17:30 besteld, vandaag verzonden!
Minder dan 7 op voorraad
 • Levering uit voorraad!
 • Bancontact, PayPal, Mastercard, Visa, KBC of op rekening
 • Levering met PostNL
 • Vanaf €50,- gratis verzending!