Moules de résine

Mallenhars polyester mallen maken
Mallenhars 5kg
25 kg de résine de moule
Mallenhars polyester mallen maken
Mallenhars 5kg
25 kg de résine de moule
  • Ne rétrécit pas
  • Épaisseur rapide (jusqu'à 6 mm)
  • Tot 6 mm in één keer lamineren

Résine vinylester spéciale pour la fabrication des moules. Cette résine de moulage est facile à traiter et donne de très bons résultats.
Avec cette résine, la fabrication de vos moules sera très rapides. La résine est résistante à la chaleur et ne rétrécit pas.

Avec ces moules en résine vous pouvez faire 4 couches de 450 g/m2 mat de verre en même temps, vous permettant ainsi de créer rapidement.
Vous pouvez fabriquer un moule en 2 jours (1er jour enduit et résine, 2ème jour moule de résine)

Emballage : 1 kg, 5 kg, 25 kg
Durcisseur : bois avec durcisseur standard

Vous trouverez ci-dessous un aperçu de la quantité requise de durcisseur pour vos moules en résine :

Moules Durcisseur
1 kg 10 ml 
5 kg 50 ml 
25 kg 250 ml

Om veilig te werken met kunststoffen hebben we een aantal adviezen. Bij Polyestershoppen vind je niet alleen de kunststoffen zelf maar ook alle beschermingsmiddelen die je nodig hebt kun je bij ons aanschaffen. Heb je twijfels of vragen neem dan contact op met onze klantenservice. Wij kunnen je advies geven hoe je veilig werkt met kunststoffen.

Veiligheidsmiddelen

Nitrile handschoenen
Veiligheidsbril
Dampmasker
Overall

Gevaar

Code Description
H226 Ontvlambare vloeistof en damp.
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
H361 Kan mogelijk de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden <specifiek effect vermelden indien bekend> <blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is>.
H372 Veroorzaakt schade aan organen <of alle betrokken organen vermelden indien bekend> bij langdurige of herhaalde blootstelling <blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is>.
H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P201 Alvorens te gebruiken, de speciale aanwijzingen raadplegen.
P202 Pas gebruiken nadat u alle veiligheidsvoorschriften gelezen en begrepen heeft.
P210 Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken.
P233 In goed gesloten verpakking bewaren.
P235 Koel bewaren.
P240 Opslag- en opvangreservoir aarden.
P241 Explosieveilige elektrische/ventilatie-/verlichtings-/...apparatuur gebruiken.
P243 Voorzorgsmaatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit.
P260 Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
P264 Na het werken met dit product ... grondig wassen.
P270 Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.
P271 Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
P280 Oogbescherming / Beschermende handschoenen / Beschermende kleding dragen.
P312 Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/... raadplegen.
P314 Bij onwel voelen een arts raadplegen.
P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.
P303+P361+P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
P304+P340 NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P308+P313 NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.
P332+P313 Bij huidirritatie: een arts raadplegen.
P337+P313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
P501B Inhoud/verpakking afvoeren volgens plaatselijke voorschriften
Ontvlambaar
Schadelijk
Schadelijk voor de gezondheid

Choix de produit

Mallenhars
Contenu Prix
pièces

Prix:

€ 17,99
Commandé avant 17h30 les jours ouvrables, expédié le jour même!
En stock
  • Livré dès que possible lors de Corona!
  • Bancontact, PayPal, Mastercard, Visa, KBC ou virement
  • Livraison avec DPD, DHL ou Trans-Mission
  • À partir de 100 €, - livraison gratuite!

Nous vous donnons des conseils !