Tec7 Wall Fix

Tec7 Wall Fix epoxy mortel (0,6kg)
Tec7 Wall Fix epoxy mortel (0,6kg)
 • Herstellen van betonrot
 • Verticale herstellingen
 • Vulproduct voor houtrot

Tec7 Wall Fix is een professionele 2-componenten lichtgewicht epoxymortel met holle glasparels die geschikt is voor verticale herstellingen, zoals muurherstellingen. De herstelmortel op basis van epoxyhars laat zich gemakkelijk in zowel dunne als dikke lagen uitsmeren tot maximaal 10 cm. De epoxymortel heeft een hoge druk- en trekvastheid die sterker is dan beton en heeft geen hechtprimers of grondlagen nodig. Wall Fix heeft een goede hechting op beton, steen, tegels, natuursteen, hout en metalen. Daarnaast is de mortel geschikt voor binnen- als buitentoepassingen en is deze water- en vorstbestendig.

Voordelen Wall Fix

 • Lichtgewicht materiaal voor verticale herstellingen.
 • Hoge druk- en trekvastheid die sterker is dan beton.
 • Heeft geen hechtprimers of grondlagen nodig.
 • Goede hechting op diverse ondergronden.

Gebruiksaanwijzing

Giet de verharder (het volledige flesje) in de epoxymortel (emmer) en meng dit gedurende 2 minuten grondig door tot een homogene massa is ontstaan. Voeg hier nooit water, cement of andere producten aan toe. Breng de Wall Fix vervolgens aan op een zuivere, droge en stabiele ondergrond.

 • Afwerken na uitharding: schuren, slijpen, boren, verlijmen, verankeren, spijkeren etc.

Toepassingen

 • Betonherstelling..
 • Herstelling van betonrot.
 • Vulproduct voor plaatselijk houtrot.
 • Verticale herstellingen op natuursteen, hout, beton etc.

Eigenschappen

Samenstelling: epoxyhars op basis van holle en volle glaspareltjes
Kleur: donker zandkleurig
Vaste stofgehalte: 100%
Soortgelijk gewicht: 1,663 kg/liter volume
Hechting:

 • op de meeste bouwmaterialen overtreft de hechting de samenhang van de ondergrond zoals bij hout, steen, natuursteen, beton etc.
 • hechting op metalen: min. 2 N/mm2
 • hechting op kunststof is zeer beperkt

Verwerkingstijd na vermenging bij 16°C: 40 minuten
Chloorbestendig (zwembad): ok
Chemische weerstand: weerstaat water, zeelucht, zuren, alkaliën, zouten, oliën, benzine, mazout, urine, meststoffen, de meeste oplosmiddelen en agressieve dampen
Beperkte weerstand aan: sterke solventen zoals methyleenchloride, dimenthyl formamide, aceton, methylethylketon en organische zuren
Houdbaarheid: minimum 1 jaar in een gesloten verpakking, vorstvrij bewaren

Om veilig te werken met kunststoffen hebben we een aantal adviezen. Bij Polyestershoppen vind je niet alleen de kunststoffen zelf maar ook alle beschermingsmiddelen die je nodig hebt kun je bij ons aanschaffen. Heb je twijfels of vragen neem dan contact op met onze klantenservice. Wij kunnen je advies geven hoe je veilig werkt met kunststoffen.

Veiligheidsmiddelen

Nitrile handschoenen
Veiligheidsbril
Dampmasker indien in ongeventileerde ruimte
Overall

Gevaar

Code Beschrijving
H302 Schadelijk bij inslikken.
H312 Schadelijk bij contact met de huid.
H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsels.
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P260 Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
P264 Na het werken met dit product handen grondig wassen.
P280 Oogbescherming / Beschermende handschoenen / Beschermende kleding dragen.
P301+P330+P331 NA INSLIKKEN: de mond spoelen -- GEEN braken opwekken.
P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.
P304+P340 NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P333+P313 Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.
P337+P313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
P501B Inhoud/verpakking afvoeren naar overeenkomstig de afvoeren naar overeenkomstig de plaatselijke/regionale/ nationale/internationale voorschriften
Corrosief (Bijtend)
Schadelijk

Productkeuzes

Tec7
20,99 20,99
Inhoud Prijs
stuks

Ontvang een e-mail zodra dit artikel weer leverbaar is.

 • Uitgebreid assortiment!
 • Bancontact, PayPal, Mastercard, Visa, KBC of op rekening
 • Levering met PostNL
 • Gratis verzending vanaf € 50,-