Araldite 2020 Epoxylijm

Araldite 2020 Epoxylijm
Araldite 2020 Epoxylijm
 • Speciale glas- en keramieklijm
 • Transparant en UV bestendig
 • Dunvloeibaar

Araldite 2020 is een glasheldere epoxylijm die ideaal is voor het verlijmen van glas of keramische materialen.

Kenmerken Araldite 2020 Epoxylijm

 • Bijzonder geschikt voor het verlijmen van glas en keramiek.
 • Goede resistentie tegen chemicaliën, warmte en water.
 • Geschikt voor heldere gietingen en laminaten.

Toepassingen

Araldite 2020 is geschikt voor het verlijmen van de volgende toepassingen:

 • Ferro-metalen en aluminium.
 • Glas, kwarts en edelstenen.
 • Keramische materialen.

Verwerking

Maak de te verlijmen ondergrond schoon en ontvet goed met Ergo 9195. Meng de afgewogen delen met elkaar en roer goed met de bijgeleverde spatel. Schraap tijdens het roeren ook de bodem van het bekertje, evenals de zijkanten. Giet het mengsel over in een nieuw bekertje en meng opnieuw. De hars is nu gebruiksklaar. Breng met een kwast de hars aan op de te verlijmen ondergrond en druk de delen op elkaar. Zorg ervoor dat deze minimaal 16 uur in dezelfde positie blijven voor goede fixatie.

Om de uithardingstijd aanzienlijk te verkorten, kun je de hars verwarmen tot circa 40 graden.

Technische eigenschappen

Verpakking: 0,5 kg dubbelverpakking (2 componenten)
Mengverhouding gewicht: 100 gewichtsdelen A, 30 gewichtsdelen B
Mengverhouding volume: 100 gewichtsdelen A, 35 gewichtsdelen B
Kleur: glashelder transparant
Soortelijk gewicht: 1,1 g/cm3
Schuifsterkte: 17 N/mm2
Afpelsterkte: < 1 N/mm
Viscositeit: 150 mPa.s
Temperatuurbestendigheid: -60°C tot +80°C
Minimale verhardingstijd voor aanvangssterkte: 16 uur voor 1 N/mm2 op aluminium bij 23°C

Om veilig te werken met kunststoffen hebben we een aantal adviezen. Bij Polyestershoppen vind je niet alleen de kunststoffen zelf maar ook alle beschermingsmiddelen die je nodig hebt kun je bij ons aanschaffen. Heb je twijfels of vragen neem dan contact op met onze klantenservice. Wij kunnen je advies geven hoe je veilig werkt met kunststoffen.

Veiligheidsmiddelen

Nitrile handschoenen
Veiligheidsbril
Dampmasker indien in ongeventileerde ruimte

Gevaar

Code Beschrijving
H302 Schadelijk bij inslikken.
H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsels.
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.
H332 Schadelijk bij inademing.
H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
P261 Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
P273 Voorkom lozing in het milieu.
P280 Oogbescherming / Beschermende handschoenen / Beschermende kleding dragen.
P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/... raadplegen.
P391 Gelekte/gemorste stof opruimen.
P303+P361+P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
P304+P340 NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P264A Na het werken met dit product handen grondig wassen.
Corrosief (Bijtend)
Schadelijk
Milieugevaarlijk

Productkeuzes

Araldite
113,99 113,99
stuks
Nog maar 7 stuks op voorraad

Ontvang een e-mail zodra dit artikel weer leverbaar is.

Vandaag voor 17:00 uur besteld, vandaag verzonden!
 • Uitgebreid assortiment!
 • Bancontact, PayPal, Mastercard, Visa, KBC of op rekening
 • Levering met PostNL
 • Gratis verzending vanaf € 50,-