Araldite 2019 (Araldite 4859) Epoxylijm

Araldite 2019 Epoxylijm
Araldite 2019 Epoxylijm (zijkant)
Araldite 2019 Epoxylijm
Araldite 2019 Epoxylijm (zijkant)
 • Extreem sterke epoxylijm
 • Hoge warmtebestendigheid
 • Voorheen Araldite 4859

Araldite 2019 (voorheen Araldite 4859) is een 2-componenten epoxylijm met zeer hoge hechtsterkte en stugheid, die inzetbaar is voor vele toepassingsgebieden. Araldite 2019 haalt zijn eindeigenschappen alleen middels postcuring.

Tip: vergeet niet om het applicatiepistool en de juiste mengbuizen te bestellen.

Kenmerken Araldite 2019 Epoxylijm

 • Goede resistentie tegen chemicaliën, warmte en water.
 • Verlijmt een grote verscheidenheid aan materialen (metaal, composiet en thermoplasten).
 • Temperatuurbestendig tot 140°C.
 • Extreem taaie en veerkrachtige lijm.

Toepassingen

Araldite 2019 is geschikt voor het verlijmen van de volgende toepassingen:

 • Composieten zoals polyester, epoxy, glasvezellaminaat en koolstoflaminaat (GRP, GRE, CFRP).
 • Keramiek.
 • Ferro-metalen. 
 • Aluminium, koper, zink en verzinkte producten. 

Technische eigenschappen

Verpakking: 50 ml
Applicatiepistool: handpistool LS50-1 (50 ml)
Mengbuizen: mengbuis A (50 ml)
Kleur: zwart
Soortelijk gewicht: 1.1 g/cm3
Schuifsterkte: 33 N/mm2
Afpelsterkte: 6-8 N/mm
Temperatuurbestendigheid: -60°C tot +140°C
Viscositeit: thixotroop
Minimale verhardingstijd voor aanvangssterkte: 4,5 uur voor 1 N/mm2 op aluminium bij 23°C 

I.c.m. het juiste applicatiepistool en geschikte mengbuizen kun je Araldite 2019 direct gebruiken!

Om veilig te werken met kunststoffen hebben we een aantal adviezen. Bij Polyestershoppen vind je niet alleen de kunststoffen zelf maar ook alle beschermingsmiddelen die je nodig hebt kun je bij ons aanschaffen. Heb je twijfels of vragen neem dan contact op met onze klantenservice. Wij kunnen je advies geven hoe je veilig werkt met kunststoffen.

Veiligheidsmiddelen

Nitrile handschoenen
Veiligheidsbril
Dampmasker indien in ongeventileerde ruimte

Gevaar

Code Beschrijving
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
H373B Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling bij inademing.
P260 Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
P261 Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
P273 Voorkom lozing in het milieu.
P280 Oogbescherming / Beschermende handschoenen / Beschermende kleding dragen.
P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/... raadplegen.
P391 Gelekte/gemorste stof opruimen.
P301+P330+P331 NA INSLIKKEN: de mond spoelen -- GEEN braken opwekken.
P303+P361+P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
P304+P340 NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P333+P313 Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.
P264A Na het werken met dit product handen grondig wassen.
Schadelijk
Schadelijk voor de gezondheid
Milieugevaarlijk

Productkeuzes

Araldite
29,99 29,99
stuks

Ontvang een e-mail zodra dit artikel weer leverbaar is.

 • Uitgebreid assortiment!
 • Bancontact, PayPal, Mastercard, Visa, KBC of op rekening
 • Levering met PostNL
 • Gratis verzending vanaf € 50,-

Staffelprijzen

U bestelt Uw prijs U bespaart
6 Stuks € 28,49 € 9,00
12 Stuks € 26,99 € 36,00
60 Stuks € 25,49 € 270,00