Araldite 2014-2 Epoxylijm

Araldite 2014-1
Zijkant Araldite 2014-1
Araldite 2014-1
Zijkant Araldite 2014-1
 • Grijze 2-componenten epoxylijm
 • KIWA keur voor drinkwater
 • In handige dubbelspuiten

Araldite 2014-2 is een grijze pastavormige epoxylijm die goed bestand is tegen chemicaliën en hogere temperaturen. Deze 2-componenten epoxylijm is goedgekeurd door KIWA onder nummer: K22770, waardoor deze lijm in te zetten is bij toepassingen die met drinkwater in contact komen.

Tip: vergeet niet om het applicatiepistool en de juiste mengbuizen te bestellen.

Kenmerken Araldite 2014-2 Epoxylijm

 • Zeer goede resistentie tegen chemicaliën, warmte en water.
 • Lage krimp.
 • Slagvast.
 • Geschikt voor toepassingen die met drinkwater in contact komen.

Toepassingen

Araldite 2014-2 is geschikt voor het verlijmen van de volgende toepassingen:

 • Ferrometalen, aluminium, koper, zink en verzinkte producten. 
 • Glasvezelversterkte kunststoffen en epoxyharsen.
 • Vezelversterkt polyester.
 • Thermohardende composieten. 
 • Keramische materialen. 
 • Hout.

Technische eigenschappen

Kleur: grijs
Soortelijk gewicht: 1,6 g/cm3
Schuifsterkte: 19 N/mm2
Afpelsterkte: 3 N/mm
Viscositeit: thixotroop
Spleetvullend vermogen: tot 4 mm
Open tijd: 30 tot 60 minuten
Temperatuurbestendigheid: -60°C tot +140°C
Minimale verhardingstijd voor aanvangssterkte: 3,5 uur voor 1 N/mm2 op aluminium bij 23°C
Verpakking:

 • 50 ml dubbelpatroon (applicatiepistool en mengbuizen nodig)
 • 200 ml dubbelpatroon (applicatiepistool en mengbuizen nodig)
 • 380 ml dubbelpatroon (applicatiepistool en mengbuizen nodig)
 • 2 kg dubbelverpakking (geen pistool en mengbuizen nodig)

Applicatiepistool:

Mengbuizen:

I.c.m. het juiste applicatiepistool en geschikte mengbuizen kun je Araldite 2014-2 direct gebruiken.

Om veilig te werken met kunststoffen hebben we een aantal adviezen. Bij Polyestershoppen vind je niet alleen de kunststoffen zelf maar ook alle beschermingsmiddelen die je nodig hebt kun je bij ons aanschaffen. Heb je twijfels of vragen neem dan contact op met onze klantenservice. Wij kunnen je advies geven hoe je veilig werkt met kunststoffen.

Veiligheidsmiddelen

Nitrile handschoenen
Stofmasker
Dampmasker

Gevaar

Code Beschrijving
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.
H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
P261 Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
P273 Voorkom lozing in het milieu.
P280 Oogbescherming / Beschermende handschoenen / Beschermende kleding dragen.
P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/... raadplegen.
P303+P361+P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
P304+P340 NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P333+P313 Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.
P362+P364 Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
P501B Inhoud/verpakking afvoeren naar overeenkomstig de afvoeren naar overeenkomstig de plaatselijke/regionale/ nationale/internationale voorschriften
EUH205 Bevat epoxyverbindingen. Kan een allergische reactie veroorzaken.
Corrosief (Bijtend)
Schadelijk
Milieugevaarlijk

Productkeuzes

Araldite
32,99 32,99
Verpakking Prijs
stuks

Ontvang een e-mail zodra dit artikel weer leverbaar is.

 • Uitgebreid assortiment!
 • Bancontact, PayPal, Mastercard, Visa, KBC of op rekening
 • Levering met PostNL
 • Gratis verzending vanaf € 50,-

Staffelprijzen

U bestelt Uw prijs U bespaart
6 Stuks € 31,34 € 9,90
12 Stuks € 29,69 € 39,60