Verharder voor Double Coat

DD Lak verharder 170 gram (rood)
DD Lak verharder 330 gram (wit)
DD Lak verharder 2,5 kg
DD Lak verharder 170 gram (rood)
DD Lak verharder 330 gram (wit)
DD Lak verharder 2,5 kg
  • Verharder voor DD Lak
  • 170 gr, 330 gr & 2,5 kg

Deze verharder is geschikt voor de Double Coat DD lakken uit ons assortiment. Deze 2-component lak bestaat uit 2 componenten: basis (A) en verharder (B). Beide componenten dien je goed met elkaar te mengen voordat je de lak gaat aanbrengen.

DD Lak wordt bij Polyestershoppen altijd inclusief verharder geleverd. De verharder is ook los te bestellen. De Verharder voor DD Lak wordt geleverd in verschillende verpakkingen. Kijk vooraf goed hoeveel verharder je nodig hebt.

Inhoud

  • 170 gram (voor 0,5 kg DD Lak)
  • 330 gram (voor 1 kg DD Lak)
  • 2,5 kg (voor 7,5 kg DD Lak)

 

 

Om veilig te werken met kunststoffen hebben we een aantal adviezen. Bij Polyestershoppen vind je niet alleen de kunststoffen zelf maar ook alle beschermingsmiddelen die je nodig hebt kun je bij ons aanschaffen. Heb je twijfels of vragen neem dan contact op met onze klantenservice. Wij kunnen je advies geven hoe je veilig werkt met kunststoffen.

Veiligheidsmiddelen

Nitrile handschoenen
Dampmasker

Waarschuwing

Code Beschrijving
H226 Ontvlambare vloeistof en damp.
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H332 Schadelijk bij inademing.
H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P103 Alvorens te gebruiken, het etiket lezen.
P210 Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken.
P261 Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
P280 Oogbescherming / Beschermende handschoenen / Beschermende kleding dragen.
P303+P361+P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
P405 Achter slot bewaren.
P501B Inhoud/verpakking afvoeren naar overeenkomstig de afvoeren naar overeenkomstig de plaatselijke/regionale/ nationale/internationale voorschriften
EUH204 Bevat isocyanaten. Kan een allergische reactie veroorzaken.
Ontvlambaar
Schadelijk

Productkeuzes

De IJssel Coatings
11,99 11,99
Inhoud Prijs
stuks

Ontvang een e-mail zodra dit artikel weer leverbaar is.

  • Uitgebreid assortiment!
  • Bancontact, PayPal, Mastercard, Visa, KBC of op rekening
  • Levering met PostNL
  • Gratis verzending vanaf € 50,-