DD laque brillant mat 1 kg

De IJssel Double couche DD laquée mat brillant 1kg
De IJssel Double couche DD laquée mat brillant 1kg avec durcisseur
De IJssel Double couche DD laquée mat brillant 1kg
De IJssel Double couche DD laquée mat brillant 1kg avec durcisseur
  • Belle finition mate
  • Aussi disponible en transparent
  • Résistant aux rayures et uv

Tapis de laque DD Double Coat. Cette peinture a un aspect mat. Pour un meilleur résultat, cette peinture doit être pulvérisée.

Avec une brosse ou un rouleau, cette peinture peut laisser des traces. Ne pas oublier de commander un diluant à pulvériser lors de la commande.>

 

Contenu: composant de base de 670 gr, composant de durcisseur de 330 gr Rapport de mélange: 67 parties en poids de laque et 33 parties en poids de durcisseur Consommation: environ 125 grammes / m² Contenu: 1KG (pour environ 8 m2) Traitement: Peut être traité avec une seringue avec la bonne quantité de diluant Couleurs: Disponible en différentes couleurs. Les couleurs peuvent aussi être mélangées Brillant: Matt Temps de traitement: environ 2 heures Remarque: les couleurs dans l'écran de choix peuvent différer légèrement de la réalité! Si vous voulez être sûr que vous commandez la bonne couleur, achetez un ventilateur RAL ou une couleur IJssel

 

Om veilig te werken met kunststoffen hebben we een aantal adviezen. Bij Polyestershoppen vind je niet alleen de kunststoffen zelf maar ook alle beschermingsmiddelen die je nodig hebt kun je bij ons aanschaffen. Heb je twijfels of vragen neem dan contact op met onze klantenservice. Wij kunnen je advies geven hoe je veilig werkt met kunststoffen.

DD Lak Matglans DC008 transparant - 670 gr

Veiligheidsmiddelen

Nitrile handschoenen
Veiligheidsbril
Dampmasker

Waarschuwing

Code Description
H226 Ontvlambare vloeistof en damp.
H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P103 Alvorens te gebruiken, het etiket lezen.
P210 Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken.
P241 Explosieveilige elektrische/ventilatie-/verlichtings-/...apparatuur gebruiken.
P280 Oogbescherming / Beschermende handschoenen / Beschermende kleding dragen.
P303+P361+P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
P403+P235 Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren.
P501B Inhoud/verpakking afvoeren volgens plaatselijke voorschriften
Ontvlambaar

DD lak verharder 330 gr (wit)

Veiligheidsmiddelen

Nitrile handschoenen
Veiligheidsbril
Dampmasker

Waarschuwing

Code Description
H226 Ontvlambare vloeistof en damp.
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H332 Schadelijk bij inademing.
H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P103 Alvorens te gebruiken, het etiket lezen.
P210 Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken.
P261 Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
P280 Oogbescherming / Beschermende handschoenen / Beschermende kleding dragen.
P303+P361+P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
P405 Achter slot bewaren.
P501B Inhoud/verpakking afvoeren volgens plaatselijke voorschriften
Ontvlambaar
Schadelijk

Choix de produit

DD lak matglans 1 kg
ensembles

Prix:

€ 56,99
Délai de livraison 1-3 jours ouvrables
  • Livré dès que possible lors de Corona!
  • Bancontact, PayPal, Mastercard, Visa, KBC ou virement
  • Livraison avec DPD, DHL ou Trans-Mission
  • À partir de 100 €, - livraison gratuite!

Nous vous donnons des conseils !

Prix en vrac

Vous commandez Votre prix Vous économisez
2 Ensemble € 55,28 € 3,42
3 Ensemble € 54,14 € 8,55
7 Ensemble € 52,72 € 29,89