Epoxyschuim

RESION Epoxyschuim basis en verharder
Epoxyschuim doogezaagd
RESION Epoxyschuim basis en verharder
Epoxyschuim doogezaagd
 • Hoge sterkte / zeer hard
 • Mogelijk om in te schroeven
 • Uitschuim factor circa 6x

Epoxyschuim is een hard, waterbestendig en rotvrij schuim dat gebruikt kan worden voor diverse toepassingen zoals kanopeddels, het opvullen van holle ruimtes (ook in natte omgeving), reparatie van roerbladen van boten, het maken van kunstaas en meer.

Voordelen van epoxyschuim

 • Rotvrij
 • Hard en sterk
 • Hoge uitbreeksterkte van schroeven
 • Hecht op de meeste materialen

Gebruik epoxyschuim

Weeg de hoeveelheid basiscomponent in een mengbeker. Doseer hier de juiste hoeveelheid verharder bij. Meng kort maar zorgvuldig en neem ook de wanden en bodem van de mengbeker mee. De epoxyschuim zal in korte tijd beginnen met opschuimen. Dit opschuimen verloopt rustig en gaat zonder veel kracht te ontwikkelen zodat er geen schade ontstaat aan het object waarin gegoten wordt. Na enige minuten begint de uitharding en hardt het epoxyschuim uit tot een hard, ondoordringbaar materiaal.

Eigenschappen

Verpakking  Hars (EP601)  Verharder (EP611)  Liter totaal (uitgeschuimd)
1,3 kg  1 kg 0,3 kg   7 liter
6,5 kg  5 kg 1,5 kg  35 liter
26 kg  20 kg 6 kg   140 liter

Mengverhouding: 100:30 (100 gewichtsdelen basis, 30 gewichtsdelen verharder)
Houdbaarheid: minimaal 2 jaar in gesloten verpakking
Verwerkingstijd: 4-6 minuten bij kamertemperatuur
Verwerkingstemperatuur: 25-30°C
Schuimtijd: 10-20 minuten bij kamertemperatuur
Uitschuimingsfactor: ca. 6x
Dichtheid: ca. 170 kg/m3
Volledige doorharding: 24-48 uur
Warmtebestendigheid: tot 75°C

Is alleen isolatie van belang en zijn hardheid en waterbestendigheid minder belangrijk? Dan is het misschien goedkoper om PU schuim aan te schaffen of PUR schuim voor complexe applicatie.

Epoxyschuim kopen

Epoxyschuim van RESION en alle andere Epoxy producten koop je eenvoudig bij Polyestershoppen. Wil je meer informatie over Epoxyschuim? Wij geven graag advies. Neem contact op door te bellen naar +31850220090, stuur een e-mail naar support@polyestershoppen.nl of maak gebruik van onze live chat.

Om veilig te werken met kunststoffen hebben we een aantal adviezen. Bij Polyestershoppen vind je niet alleen de kunststoffen zelf maar ook alle beschermingsmiddelen die je nodig hebt kun je bij ons aanschaffen. Heb je twijfels of vragen neem dan contact op met onze klantenservice. Wij kunnen je advies geven hoe je veilig werkt met kunststoffen.

EP601 Epoxyschuim basis 1 kg

Veiligheidsmiddelen

Nitrile handschoenen
Veiligheidsbril
Overall

Waarschuwing

Code Beschrijving
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P261 Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
P280 Oogbescherming / Beschermende handschoenen / Beschermende kleding dragen.
P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.
P333+P313 Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.
P501B Inhoud/verpakking afvoeren volgens plaatselijk geldende voorschriften.
P264A Na het werken met dit product handen grondig wassen.
EUH205 Bevat epoxyverbindingen. Kan een allergische reactie veroorzaken.
Schadelijk
Milieugevaarlijk

EP611 Epoxyschuim verharder 300 gram

Veiligheidsmiddelen

Nitrile handschoenen
Veiligheidsbril
Dampmasker
Overall

Gevaar

Code Beschrijving
H302 Schadelijk bij inslikken.
H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsels.
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
H373B Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling bij inademing.
P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P260 Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
P280 Oogbescherming / Beschermende handschoenen / Beschermende kleding dragen.
P314 Bij onwel voelen een arts raadplegen.
P303+P361+P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
P405 Achter slot bewaren.
P501B Inhoud/verpakking afvoeren volgens plaatselijk geldende voorschriften.
Corrosief (Bijtend)
Schadelijk
Schadelijk voor de gezondheid

Productkeuzes

RESION
€ 68,99
Inhoud Prijs
sets
 • Levering uit voorraad!
 • Bancontact, PayPal, Mastercard, Visa, KBC of op rekening
 • Levering met PostNL
 • Gratis verzending vanaf €50,-