De IJssel Poltix Reiplamuur

De IJssel Poltix Reiplamuur
De IJssel Poltix Reiplamuur
 • Middelreactieve polyesterhars
 • Uitstekende hechting op polyester
 • Goed schuurbaar

Poltix Reiplamuur is een plamuur op basis van een middelreactieve polyesterhars. Poltix Reiplamuur is geschikt voor het afwerken van reparaties aan polyester producten. Door de lange potlife in combinatie met een speciale verharder is de polyester plamuur van De IJssel ook geschikt voor het egaliseren en uitvlakken van oneffenheden zoals bijvoorbeeld de ruwe zijde van een polyesterlaminaat. Poltix Reiplamuur is een zeer goed schuurbare polyester plamuur en geeft een geringe krimp.

Voordelen Poltix Reiplamuur

 • Geringe krimp
 • Eenvoudig vlak te trekken met een rei of strooklat
 • Uitstekend vullend vermogen
 • Uitstekende hechting op polyester ondergronden
 • Zeer goed schuurbaar

Toepassingen 

 • Geschikt voor reparaties van polyester producten
 • Geschikt voor het uitvlakken van oneffenheden in polyester producten
 • Geschikt voor het egaliseren van de glasvezelzijde van polyester laminaten

Eigenschappen

Verpakking: 15 kg reiplamuur en 200 ml verharder
Mengverhouding: 1 tot 3% verharder Poltix LZ toevoegen
Kleur: lichtgrijs
Glans: mat
Dichtheid: circa 1,7 g/cm3
Stofdroog: na 30 minuten
Schuurbaar na: 60 minuten
Over te schilderen: na min. 60 minuten
Houdbaarheid: ongemengd, in originele verpakking op een koele en vorstvrije plaats tenminste 3 maanden

Bekijk voor alle technische eigenschappen en informatie over verwerking en rendement de technische documentatie!

Om veilig te werken met kunststoffen hebben we een aantal adviezen. Bij Polyestershoppen vind je niet alleen de kunststoffen zelf maar ook alle beschermingsmiddelen die je nodig hebt kun je bij ons aanschaffen. Heb je twijfels of vragen neem dan contact op met onze klantenservice. Wij kunnen je advies geven hoe je veilig werkt met kunststoffen.

Poltix Reiplamuur basis 15kg

Code Beschrijving
H226 Ontvlambare vloeistof en damp.
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H361 Kan mogelijk de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden <specifiek effect vermelden indien bekend> <blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is>.
H372 Veroorzaakt schade aan organen <of alle betrokken organen vermelden indien bekend> bij langdurige of herhaalde blootstelling <blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is>.
P260 Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
P303+P361+P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P405 Achter slot bewaren.
P501B Inhoud/verpakking afvoeren volgens plaatselijke voorschriften

Productkeuzes

De IJssel Poltix Reiplamuur
stuks

Prijs:

€ 119,00
Levertijd 1-3 werkdagen
 • Zo snel mogelijk geleverd tijdens Corona!
 • Bancontact, PayPal, Mastercard, Visa, KBC of op rekening
 • Levering met DPD, DHL of Trans-Mission
 • Vanaf €50,- gratis verzending!