Tec7 Anchor

Tec7 Anchor
Tec7 Anchor mengbuis
Tec7 Anchor
Tec7 Anchor mengbuis
 • Chemisch anker
 • Snelle uitharding
 • 2-componenten harsmortel

Tec7 Anchor is een professioneel chemisch anker voor doeltreffende bevestigingen en montage in alle bouwmaterialen, zoals bijvoorbeeld beton, volle én holle steen, cellenbeton en nog veel meer. Daarnaast kan dit 2-componenten product ook worden gebruikt als vulmiddel voor overbodige boorgaten. De unieke combinatie van snelle uitharding, brede gebruiksmarges en fysische eigenschappen maken het tot een uniek chemisch anker voor de professionele markt.

Voordelen Tec7 Anchor

 • Bedrijfszeker en spanningsarm.
 • Kan worden toegepast op natte oppervlakken, zelfs onder water.
 • Veilig, milieu- en gebruiksvriendelijk.  Ook binnenshuis te gebruiken: styreenvrij, ftalaatvrij, geurarm.
 • Uitzonderlijk hoge UV- en chemische bestendigheid.
 • Sterk vormstabiel: kan boven het hoofd in gaten in het plafond toegepast worden.
 • Zeer lange houdbaarheid, zelfs als de koker geopend en gebruikt werd.

Gebruiksaanwijzing

 • Boor een gat met de juiste diameter (zie schema). 
 • Maak het boorgat stofvrij met een borstel, pomp of perslucht. 
 • Plaats Anchor in een kitpistool en bevestig de mixertip. 
 • Spuit ongeveer 10 cm uit voor een correcte vermenging van de twee componenten.
  • Bij volle steen: vul het boorgat van achter naar voor.
  • Bij holle steen: gebruik een harpoenplug en vul deze met Anchor. 
 • Breng de draadstang in met een draaiende beweging. 
 • Verwijder overtollig product. 
 • Visuele controle.
 • Anchor kan gebruikt worden bij temperaturen tot -10°C, zolang de patroon op kamertemperatuur is (+15°C).

Eigenschappen

Inhoud: tube 280 ml
Productbasis: vinylesterharsen, styreen- en ftalaatvrij
Dichtheid: 1,66 kg/dm³
Temperatuurbestendigheid na volledige uitharding: van -40°C tot +80°C, met pieken tot +120°C
Toepassingstemperatuur omgeving: tussen -10°C en +40°C
Toepassingstemperatuur patroon: tussen +5°C en +20°C
Druksterkte: 103 N/mm²
Buigsterkte: 37 N/mm²
Dynamische elasticiteitsmodulus: 1200 N/mm²
Chemische weerstand: hoog
Applicatiepistool: kitpistool 290-310 ml

Om veilig te werken met kunststoffen hebben we een aantal adviezen. Bij Polyestershoppen vind je niet alleen de kunststoffen zelf maar ook alle beschermingsmiddelen die je nodig hebt kun je bij ons aanschaffen. Heb je twijfels of vragen neem dan contact op met onze klantenservice. Wij kunnen je advies geven hoe je veilig werkt met kunststoffen.

Veiligheidsmiddelen

Nitrile handschoenen
Veiligheidsbril
Dampmasker indien in ongeventileerde ruimte
Overall

Waarschuwing

Code Beschrijving
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P264 Na het werken met dit product handen grondig wassen.
P271 Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
P280 Oogbescherming / Beschermende handschoenen / Beschermende kleding dragen.
P312 Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/... raadplegen.
P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.
P304+P340 NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P333+P313 Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.
P337+P313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
P405 Achter slot bewaren.
P403+P233 Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren.
P501B Inhoud/verpakking afvoeren naar overeenkomstig de afvoeren naar overeenkomstig de plaatselijke/regionale/ nationale/internationale voorschriften
Schadelijk

Productkeuzes

Tec7
14,44 16,99
€ 2,55 (15%) korting
Verpakking Prijs
Wacht niet te lang: de voorraad van dit product wordt niet opnieuw aangevuld. Bestel snel voordat het definitief uitverkocht is.
stuks
 • Uitgebreid assortiment!
 • Bancontact, PayPal, Mastercard, Visa, KBC of op rekening
 • Levering met PostNL
 • Gratis verzending vanaf €50,-